zondag 1 mei 2011

Wat staat er nog meer in het bestuursakkoord?


Vorige week sloten het kabinet, de provincies, de gemeenten en de waterschappen een bestuursakkoord. Het moet nog door de achterbannen worden goedgekeurd, maar het onderhandelingsakkoord is gereed. Via de media kregen we te horen dat er harde noten in worden gekraakt over de sociale werkvoorziening (er komt een nieuwe Wet Werken Naar Vermogen). Ook viel er te lezen dat kleine gemeenten het heel zwaar zullen krijgen omdat ze er taken bij krijgen die ze niet aankunnen. Grote gemeenten mogen zich evenmin rijk rekenen, want zij krijgen taken doorgeschoven die met minder geld moeten worden gedaan dan het rijk dat deed. Bij nadere lezing staat er echter nog veel meer in het akkoord. Hierbij een willekeurige opsomming van enkele andere punten die mij opvallen.
- Decentraal wat kan, centraal wat moet.
- Het verhogen van de efficiƫntie door het vergroten van de arbeidsproductiviteit (volgens mij werkt dit juist andersom).
- Het Rijk en medeoverheden verminderen met ingang van 2012 de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met minstens 5% per jaar.
- De normeringssystematiek “trap-op-trap-af” wordt met ingang van 2012 weer hersteld. Dit betekent dat de omvang van de bedragen die lagere overheden ontvangen van het Rijk, gekoppeld worden aan de omvang van de Rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, stijgt het gemeentefonds en als het Rijk minder uitgeeft, daalt het gemeentefonds. Medeoverheden delen zo evenredig mee in de ontwikkelingen die zich voordoen in de Rijksbegroting.
- Lagere overheden zetten in op beperking van de (kosten)stijging en niet op het verhoging van de opbrengsten van lokale belastingen.
- Het Rijk zet in op afschaffing van de verpakkingsbelasting.
- De begeleiding van mensen met een beperking wordt geschrapt uit de AWBZ en komt onder de WMO te vallen. Het moet dus op een andere wijze gefinancierd en aangestuurd gaan worden.
- Art. 3.4 WMO wordt aangescherpt. Gemeenten moeten hun beleidsplan concreter maker.
- Art. 9 WMO wordt verbeterd. Het Rijk ziet af van verticaal toezicht.
- De bestrijding van muskusratten wordt overgedragen van provincies aan waterschappen en levert 19 miljoen euro op.