dinsdag 30 november 2010

Gat op de woningmarkt?


Vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties leegkomende woningen met een huur onder de 648 euro alleen nog maar verhuren aan mensen met een jaarinkomen tot 33.000 euro. Deze regeling is afgedwongen door de Europese Commissie en onlangs op 28 oktober bekrachtigd door de Tweede Kamer. De regeling is een interventie in de woningmarkt, die op zich niet zo vreemd is als je kijkt naar de gigantische hoeveelheid scheefwoners in Nederland. Scheefwonen betekent in feite dat iemand met een relatief hoog inkomen, profiteert van gunstige voorwaarden die zijn bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen. De relatief hogere inkomens zouden in feite via de vrije markt aan een woning moeten komen en niet via een woningcorporatie. De woningcorporatie profiteert namelijk van gunstige voorwaarden (vanwege hun sociale doelstelling), waar marktpartijen geen gebruik van kunnen maken. Als corporaties wel een groot deel van hun bezit gaan verhuren aan mensen waar het niet voor is bedoeld, dan is dat een vorm van oneerlijke concurrentie. Vandaar dus het ingrijpen uit Brussel.
Maar waar leidt dit nu toe? Op korte termijn in elk geval tot veel rumoer in de corporatiesector. Er zijn de nodige uitvoeringsproblemen en de deadline is al over een maand. Op de lange termijn zullen deze problemen echter wel wegebben, zodra de ergste kinderziektes zijn opgelost.
Een andere kwestie is de groep nieuwe woningzoekenden met een inkomen net boven de 33.000-grens. Stel iemand verdient 40.000 euro. Hij mag niet huren bij de corporatie en hij kan niet huren in de vrije markt, aangezien daar momenteel nauwelijks aanbod is (als gevolg van eerder genoemde scheve historische concurrentieverhouding). Een huis kopen is ook moeilijk, want men kan maximaal een hypotheek krijgen van ca. 160.000 Euro (= 4 jaarsalarissen). Voor dat bedrag is in de Randstad niets te koop. Een lastige kwestie dus voor een behoorlijk grote groep. Het is zaak dat corporaties en particuliere partijen de handen ineen slaan om oplossingen te vinden voor deze categorie woningzoekenden. Op de lange termijn zullen er ongetwijfeld gezondere en eerlijkere concurrentieverhoudingen ontstaan, maar op korte termijn is er sprake van behoorlijke frictie tussen vraag en aanbod!

donderdag 18 november 2010

Clean shippingindex


Vorige week was ik gespreksleider bij een prachtig initiatief van Stichting Noordzee: de lancering van een "clean shippingindex". Waar gaat het om? Een van de laatste sectoren waar nog nauwelijks iets gedaan wordt aan duurzaamheid en milieubeleid, is de scheepvaartsector. Waar auto's en fabrieken steeds schoner worden, blazen schepen nog steeds de meest smerige zwarte rook de oceanen over. Om daar iets aan te doen is in Zweden een index bedacht waarmee voor bedrijven inzichtelijk wordt hoe "schoon" hun vracht wordt vervoerd. Ze kunnen zien welke reders de schoonste schepen hebben en dat vervolgens meenemen bij hun keuze voor een bepaalde reder. In Zweden doen alle grote bedrijven inmiddels mee (Volvo, Scania, etc.). In Nederland is de index dus vorige week gepresenteerd en Akzo Nobel heeft meteen toegezegd ermee te zullen gaan werken. Goed initiatief!

dinsdag 9 november 2010

Gemeente Ter Weksel waarschuwt China voor de laatste maal!

Nadat de gemeente Amsterdam eerder dit jaar sancties afkondigde tegen het regime Bouterse, de wethouder van Leiden zich als goedheiligman liet fotograferen tussen allemaal kindertjes in een Zuid-Afrikaans dorp, konden we deze week lezen dat de gemeente Gemert-Bakel met 10 personen, 11 dagen naar Oeganda afreist. Vanwaar toch deze drang bij gemeenten om zelf voor ministerie van ontwikkelingssamenwerking te gaan spelen? En vooral, waarom op kosten van de belastingbetaler van geld dat bedoeld is voor lantarenpalen of schoolmaatschappelijk werk in de eigen gemeente?
Dat iemand iets tegen dictatuur of voor ontwikkeling in Afrika wil doen, prima! Sympathiek! Maar dan wel graag als particulier. Voor zover het van overheidswege moet gebeuren (de mate waarin wil ik hier nu niet over discussiëren) behoort dat te gaan via het ministerie. De reden is dat zij het goedkoper kunnen vanwege de schaalvoordelen, dat zij de afweging kunnen maken waar en hoe het geld het meest effectief kan worden ingezet, en dat zij politieke belangen kunnen afwegen die samenhangen met een dergelijk inzet. Een gemeente moet daar verre van blijven. Het is hun taak niet, ze hebben de expertise er niet voor en het zou zelfs strijdig kunnen zijn met andere projecten of hogere belangen die bijvoorbeeld het ministerie heeft. Laat Gemert-Bakel een brief schrijven naar het ministerie of naar de VN waarin ze uitleg geven over hun briljante Gemert-Bakelse afvalcomposteringsaanpak. Wie weet wordt er iets mee gedaan en geef het geld van de eigen inwoners uit waar het voor is bedoeld: veiligere oversteekplaatsen bij de school!

dinsdag 2 november 2010

Innoveer welzijn: sluit buurthuis


Onder deze titel heb ik een artikel geschreven in het blad Binnenlands Bestuur. De essentie is dat welzijnswerkers er meer op uit zouden moeten trekken. Problemen moeten opgelost worden in de thuisomgeving van mensen, in plaats van dat ze naar een buurthuis moeten komen om daar in hun behoeften te worden voorzien. Veel buurthuizen kunnen dan gesloten worden en dat leidt tot nieuwe werkvormen, meer samenwerking in de wijk en ook meer efficiency.

dinsdag 12 oktober 2010

Verder zonder deelgemeenten?

Hoewel dat natuurlijk nooit de bedoeling is, lijkt de hand van de informateur duidelijk te zijn terug te zien in het nieuwe regeerakkoord. De deelgemeenten moeten er nu eindelijk aan geloven, het nieuwe kabinet schaft ze af.
Mij is overigens niet geheel duidelijk wat nu de reden is voor dat afschaffen. Een bezuiniging is het nauwelijks, het terugbrengen van bestuurlijke drukte ten dele. Daar staat echter tegenover dat in een stad als Rotterdam de macht van de ambtelijke diensten verder zal toenemen (en die was al vrijwel onaantastbaar). Voorts zal de afstand tussen bestuur en burger eveneens toenemen. Het persoonlijk uitleggen aan burgers dat er ergens een drugsopvang komt, het bestuurlijk toelichten van bouwplannen op bewonersavonden of het op de fiets schouwen van de buitenruimte met bewoners, politie en politiek bestuur, behoort straks tot het verleden. Bewoners kennen dan de wethouder nog enkel vanuit de media.
Wat wel een winstpunt zal zijn is, dat straks over elk dossier er in principe maar één wethouder verantwoordelijk zal zijn. In het huidige Rotterdamse model was dat formeel ook al zo, maar in de praktijk bleken veel bestuurders zich niet aan die spelregels te houden en dwars door elkaars (gemeente en deelgemeenten) bevoegdheden heen te marcheren. Die ellende en de daaruit voortvloeiende tijd- en geldverspilling is straks teneinde.
Wat wel nog een boeiende vraag blijft is natuurlijk wanneer straks dan is en hoe straks bereikt gaat worden, want een eenvoudige klus zal het niet zijn!

maandag 27 september 2010

Jeugdzorg 1.5 (ongeveer)

Mijn vorige blog ging over Jeugdzorg 2.0. Een initiatief via nieuwe media van innoverende mensen die de Jeugdzorg willen verbeteren via de nieuwe media. Tot voor kort was dit voor mij vooral een professionele ervaring. Inmiddels heb ik nu ook gebruikerservaring. Aangezien ik drie weken geleden vader ben geworden, heb ik mijn eerste oudercontact met het CJG al achter de rug.
Het begon allemaal erg 1.0! We kregen een brief om langs te komen voor een gehoortest en separaat een andere brief met de mededeling dat de wijkverpleegkundige op bezoek zou komen. Laatstgenoemd bezoek was gepland op een dag dat mijn zoontje nog in het ziekenhuis verbleef, dus die sessie moest verzet worden. Ik belde (een e-mailadres stond er niet bij) om het te verzetten, maar de desbetreffende verpleegkundige was er niet en de boodschap zou worden doorgegeven. Ik bood aan om haar dan even een mailtje te sturen, maar dat kon niet. Een paar dagen later kreeg ik weer een brief thuisgestuurd met een nieuwe datum. Bij de brief zat tevens een schriftelijk enquêteformulier, dat wij zouden moeten invullen en mee moeten geven aan de verpleegkundige tijdens haar bezoek. Zie daar! Tal van mogelijkheden voor besparing en meer gebruiksgemak als hier gemoderniseerd zou worden.
Toch is mijn ervaring niet alleen gebaseerd op confrontatie met het papieren tijdperk. Toen wij voor de gehoortest langskwamen, bleek de consulente te beschikken over een klein handmatig (volgens mij draadloos) "device", waar al onze gegevens in stonden en waar de resultaten van de gehoortoets feilloos aan werden toegevoegd. Conclusie: 1.0 + 2.0 = gemiddeld 1.5.

vrijdag 3 september 2010

Oude verhalen uit stadsarchief artistiek ontsloten


Eergisteren was ik bij de presentatie van een prachtig cultuurhistorisch project. Een aantal oude verhalen afkomstig uit 17e-eeuwse notariële acten, zijn opnieuw verteld op u-tube filmpjes. Bij de vertelling worden tegelijkertijd associatief tekeningen gemaakt. Het is moeilijk uit te leggen, je moet het gewoon zien. Het is een hele boeiende manier om oude verhalen uit de krochten van het Rotterdamse stadsarchief tot leven te roepen. Je waant je even in het Rotterdam van toen. De verhalen gaan over onder meer seksschandalen, diefstal, ongelukken en het dolhuis. Klik hier om het te zien.

donderdag 26 augustus 2010

Inspirerend jeugdzorg2.0


Gisteren heb ik een brainstorm gefaciliteerd over "Jeugdzorg2.0". Via Linkedin is deze groep van belangstellenden/professionals/gelijkgezinden ontstaan. Wat aanvankelijk begon als een virtuele discussie, mondde gisteren uit in een real-life-bijeenkomst. Via het netwerk wordt nagedacht over hoe in de regio Rijnmond het denken in en over jeugdzorg "gekanteld" kan worden. Hoe er vanuit oplossingen gedacht en gewerkt kan gaan worden en hoe nieuwe paden betreden kunnen worden. Gisteren was een eerste oriëntatie, maar ik weet zeker dat het tot veel meer gaat leiden en in elk geval komt er begin volgend jaar een speciaal event. Het event is nu een stip op de horizon, maar zal vast ook een vliegwiel zijn voor veel meer dat de komende maanden in werking zal worden gezet.

zaterdag 31 juli 2010

Het mes in Vogelaarwijken?

In het AD van gisteren staat een artikel waarin wethouder Schrijer van Rotterdam en corporatiedirecteur Schakenbos hun vrees uitspreken over het verdwijnen van de Vogelaargelden als gevolg van de bezuinigingen. Beiden betogen dat deze gelden toch bijzonder nuttig zijn. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik de nodige vraagtekens heb bij nut en noodzaak van deze gelden en dan met name bij de wijze hoe ze de afgelopen jaren zijn ingezet. Een groot deel van het geld is ingezet voor kleine korte termijn projectjes: het beschilderen van electriciteitshuisjes, een cultuurevenement hier, een wijkfeestje daar. De gedacht achter de aanpak is echter dat wijken voor de lange termijn uit het slop zouden moeten worden gehaald. Met een feestje hier of wat meer kleur daar, red je dat niet. Zo de Vogelaarwijken al structureel verbeterd kunnen worden, vergt het een ingrijpendere en grondigere aanpak. Beter ware het geweest om voor de inzet van de gelden als criterium mee te geven, dat op voorhand inzichtelijk zou moeten worden gemaakt in welk opzicht de wijk na 5 jaar en na 10 jaar verbeterd zou zijn als gevolg van het nu te starten project. Ten eerste voorkomt dat dat wethouders alleen maar gaan focussen op quick wins binnen hun eigen bestuursperiode en ten tweede dwingt dat om na te denken over een heel ander soort investeringen in de wijk dan allerlei "leuke dingen voor de mensen" waar je na een jaar of soms zelfs na een weekend al niets meer van merkt. Een kritische blik op het Vogelaarprogramma is helemaal zo gek nog niet.

dinsdag 13 juli 2010

Hoogstaand project- en procesmanagement bij Giro d'Italia tussen Amsterdam en Middelburg


Afgelopen mei startte de Giro d’Italia in Nederland. Hoogtepunt van dit Italiaanse bezoek aan de lage landen was ongetwijfeld de etappe van Amsterdam naar Middelburg. Een harde wind sloeg het peloton in stukken uiteen. Zelden werd het klassement al zo vroeg in een grote wielerronde op zijn kop gezet. Zo spannend als de wedstrijd was op 10 mei, zo boeiend was ook het organisatieverloop in het jaar dat eraan vooraf ging. Door enerzijds als projectleider hard te sturen op deadlines en anderzijds als regievoerder ruimte te bieden aan de samenwerkingspartners, wist projectleider Willem van Kooten namens de gemeente Middelburg de Girokaravaan zijn stad binnen te leiden. Lees in mijn nieuwsbrief het interview met hem.

maandag 21 juni 2010

Bezuinigen? Let op de frictiekosten!

Momenteel worden overal de kadernota's bij gemeenten opgesteld en behandeld. Samengevat komt het neer op bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen. Bij al die bezuinigingen die worden ingeboekt is het wel van belang om goed oog te hebben voor de frictiekosten. Als het ambtelijk apparaat 20% moet slinken, zal er rekening mee moeten worden gehouden dat ambtenaren niet zomaar ontslagen kunnen worden. Afslanken zal dus via natuurlijk verloop moeten en vergt tijd. Als onvoldoende rekening wordt gehouden met die tijd, dan worden er bezuinigingen ingeboekt die niet realiseerbaar zijn. Hetzelfde geldt in de subsidiesfeer. Structurele subsidies dienen veelal minsten 6 maanden vooraf te worden opgezegd. Als het dus niet voor 1 juli gebeurt, kan niet de volle bezuiniging voor 2011 worden ingeboekt. Nog een andere kwestie doet zich voor met het bezuinigen op accommodaties. Hier gelden vaak huurcontracten met opzegtermijnen van bijvoorbeeld 12 maanden. Wederom kan de bezuiniging dus pas met vertraging worden gerealiseerd. Kortom, let op de frictiekosten die ontstaan als je snel wilt korten op je begroting!

zondag 13 juni 2010

Wat presteren corporaties?

De afgelopen tijd lagen de woningcorporaties nog al eens onder vuur. De oorzaken waren vaak excessen die incidenteel plaatsvonden (cruisschip, zelfverrijking), maar die de beeldvorming over de hele breedte weinig goed deed. Een interessante vraag is natuurlijk, wat hebben al die andere corporaties die niet negatief in het nieuws waren eigenlijk gepresteerd? Doen zij het goed? Zijn hun klanten tevreden?
Vorige week presenteerde KWH haar jaarlijkse prestatie-index. In deze index worden meer dan 200 corporaties met elkaar vergeleken op het gebied van hoe ze verhuren, participatie regelen, bijdragen aan de maatschappij, zich opstellen als werkgever en hoe ze besturen. Interessant om te lezen en aanmerkelijk genuanceerder dan af en toe een kop in een landelijk dagblad!

vrijdag 4 juni 2010

Corporatiedirecteuren akkoord met subjectieve salarisnorm

De directeuren en bestuurders van de woningcorporaties in Nederland zijn het er gisteren gezamenlijk over eens geworden dat hun opvolgers in de toekomst niet meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm (190.000 Euro). Op zich is het niet vreemd dat er enigszins paal en perk gesteld wordt aan verdiensten van mensen in de (semi-)publieke sector. Of om het beter uit te drukken, dat er een duidelijke relatie wordt gelegd tussen iemands prestaties en de bijbehorende beloning. Zo is het vreemd om iemand die slecht heeft gepresteerd een gouden handdruk mee te geven. Eveneens is het vreemd om wel een bonus te geven als iemand veel risico heeft genomen met maatschappelijk kapitaal, maar vervolgens geen malus als het fout afloopt.
Waar ik me in dit soort discussies altijd het meest over verbaas is het gemak waarmee het salaris van de premier als onze nationale norm voor alles wordt genomen. Naar mijn mening moet een beloning voor een bepaalde taak altijd zoveel mogelijk marktconform zijn. Als de beloning hoger is dan de markt, dan betaal je teveel en dat is inefficiënt. Als de beloning te laag is, loop je het risico dat je niet de meest competente mensen voor de functie krijgt (if you pay peanuts, you'll get monkeys to work). Het probleem dus met de Balkenendenorm is, dat de hoogte van dat salaris tamelijk willekeurig is gekozen (zo je al kunt weten wat de marktwaarde van een premier is). Wat je al helemaal niet weet is, in hoeverre marktwaarde in de ene markt ook exact de marktwaarde is in de andere markt. Misschien moet een nucleair expert die adviseert over onze veiligheid wel veel meer verdienen dan Balkenende om voldoende kwaliteit op die functie te krijgen (mits die expertise heel schaars is). Misschien ook, moeten voor de zorg wel andere normen gelden dan voor corporaties of ministeries, omdat er andere competenties nodig zijn. Kortom, er is weer een sector bijgekomen in ons kikkerlandje, waar de Balkenendenorm heerst, maar de vraag of deze norm in dit specifieke geval te hoog of te laag is, lijkt niet aan de orde...

vrijdag 28 mei 2010

Ethiek in de financiële wereld?


Zo luidde de titel van het symposium dat ik vanmiddag heb voorgezeten op de Hogeschool Rotterdam. Prof. Arnold Heertje (emeritus hoogleraar UvA) en George Möller (voormalig CEO Robeco) presenteerden hun kijk op de zaak, waarna een discussie met de zaal plaatsvond. Er waren veel leerpunten. Volgens Heertje moet de economie zo georganiseerd worden dat onwenselijk gedrag door het systeem wordt gecorrigeerd. Dus in plaats van Postbus51-spotjes en allerlei morele oproepen dat iedereen zich netjes moet gedragen en bijvoorbeeld niet te hard mag rijden, kun je beter verkeersdrempels aanleggen, dat is veel effectiever. Dit heet Mechanism Design.
Möller had het vooral over "the animal" spirit. Het irrationele handelen van mensen (zoals het handelen uit angst of kuddegedrag), waarin in het financiële en economische systeem beter rekening mee zou moeten worden gehouden. Hij pleitte daarbij voor meer regulering, maar met minder regels.
Het was een boeiende middag!
(foto: Gisella Klein)

zaterdag 24 april 2010

Nieuw college gevormd, dan nu geen tijd te verliezen!

In de meeste gemeenten is het nieuwe college inmiddels gevormd en geïnstalleerd. Eigenlijk is er dan nu meteen werk aan de winkel en geen tijd te verliezen met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen. Een lastige kwestie want de omvang van die bezuinigingen is over het algemeen nog steeds onbekend. De noodzaak om er nu mee aan de slag te gaan is er echter wel, omdat anders veel van die bezuinigingen al niet meer volledig realiseerbaar zijn in 2011. Stel dat de gemeente wil bezuinigen op welzijnssubsidies, dan moet dat formeel bij de welzijnsinstelling voor 1 juli 2010 worden aangekondigd als de korting op 1 januari 2011 dient in te gaan. Om voor 1 juli te kunnen aankondigen, moet de besluitvorming door de gemeenteraad, middels de vaststelling van de kadernota toch wel uiterlijk 20 juni plaatsvinden. Even verder terugrekenend, betekent dat, dat de gemeenteraad de stukken voor de kadernota met het bezuinigingsvoorstel in de eerste week van juni dient te ontvangen. Grofweg dient de besluitvorming over het raadsvoorstel in het college van B&W dan eind mei plaats te vinden. Aangezien besluiten over bezuinigingen (zeker als het om grote bedragen gaat) politiek niet eenvoudig zijn, zal besluitvorming in een college waarschijnlijk niet in één keer lukken. Een eerste oriënterende bespreking in het college dient dus half mei al wel plaats te vinden.
Kortom, vanaf nu zijn er dus nog 2 tot 3 weken om een concept-raadsvoorstel met de ambtenaren voor te bereiden. Er is dus vanaf nu meteen werk aan de winkel als alle benodigde bezuiningen in 2011 ook ten volle gerealiseerd moeten worden!

zaterdag 17 april 2010

Afscheid van de deelgemeente


De afgelopen week werd gekenmerkt door handenschudden, toespraken, toespraken en handenschudden. Mijn afscheid van de deelgemeente is een feit. Officieel vond de wisseling donderdagavond plaats. Toen heeft de deelraad een nieuw dagelijks bestuur benoemd, waarna Gerard Schuiling en ik aftraden als bestuurders. Het is even wennen om niet meer verantwoordelijk te zijn, geen organisatie meer te hebben waar je elke dag naar toe gaat, geen collega's en geen vergaderingen. Toch is het ook weer heel inspirerend om vooruit te kijken en met mijn adviesbureau MDVA (Michel de Visser Advies) aan de slag te gaan.
In elk geval wil ik via deze weg nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren en voor het overweldigende bezoek, de mooie woorden, kaartjes en presentjes in het kader van mijn afscheid!

vrijdag 9 april 2010

Website www.mdva.nl met succes de lucht in!

Deze week heb ik de website voor mijn nieuwe bedrijf Michel de Visser Advies (MDVA) gelanceerd. De afgelopen periode ben ik druk doende geweest met het nadenken erover, klankborden met dezen en genen en de plannen grafisch ontwerpen en technisch in elkaar zetten. Het is inmiddels gelukt en het resultaat mag er zijn. De site van MDVA is op verschillende manieren te bereiken:
www.micheldevisseradvies.nl
www.devisseradvies.nl
www.mdva.nl
De eerste dag waren er al meteen 40 bezoekers, dus een goede score om mee te beginnen. Via deze weg nog even dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd en schroom niet de link van de site van MDVA naar zoveel mogelijk belangstellenden door te sturen!

maandag 5 april 2010

Minder ambtenaren, gaat niet zonder minder regels

Vorige week zijn de ambtelijke bezuinigingsplannen gepresenteerd door de rijksoverheid. De status is wat onduidelijk nu er geen kabinet meer is, maar er ligt in elk geval iets om het over te hebben. In deze voorstellen, zoals ook in vele voorstellen die in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen door menigeen naar voren zijn gebracht, komt telkens terug dat er fors gekort kan worden op het ambtelijk apparaat. In een aantal gevallen zal er best wat efficiënter gewerkt kunnen worden, daar twijfel ik niet aan. Toch moet worden opgepast met het stellen van targets waarmee de overheid moet krimpen, zonder daarbij taken of regels af te schaffen. Er zijn in het afgelopen decennium gigantisch veel regels in Nederland bijgekomen. Deze regels moeten uitgevoerd en gehandhaafd worden. Als je de ambtenaren die dat moeten doen ontslaat en al die regelgeving onaangetast in stand laat, krijg je vreemde situaties. Stel bijvoorbeeld dat een buurt is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dat betekent dan dat er meer bouwinspectie in dat gebied nodig is en dat er vermoedelijk meer bouwvergunningen zullen worden aangevraagd, simpel omdat je voor veel meer dingen een bouwvergunning nodig hebt. Schaf je dus die ambtenaren af, dan loop je het risico dat er grote willekeur en ongelijkheid ontstaat in de wijk. Illegale bouwsels worden dan toegelaten en de enkeling die een vergunning aanvraagt krijgt meteen spijt als hij merkt dat zijn buurman ermee weg komt door het voor een soortgelijk bouwsel niet te doen.
Een ander voorbeeld is dat overal in Nederland het betaald parkeren is uitgebreid. Daardoor zijn er veel meer ambtenaren aan het werk dan 10 jaar geleden. Als je nu die handhaving terugschroeft, maar het betaald parkeren gelijk laat, dan wordt het een rommeltje.
Het zijn kleine voorbeelden uit de praktijk, waarmee ik maar wil aangeven dat ambtelijke krimp best kan, maar dan vooral in combinatie met het afschaffen van taken en regels.

woensdag 31 maart 2010

EFR Businessweek inspireert!

Gisteren was ik als alumnus aanwezig bij de Businessweek van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam. Het thema van de week is “Inpire”. Nou, dat is goed gelukt. Behalve de Canadese succesanalist Richard St.John, de hoffotografe van Barack Obama en de CEO van Airbus, was generaal David Petraeus de grote trekker in het programma. De amerikaan Petreaeus is de opperbevelvoerder van de troepen in het Midden-Oosten. In mijn studententijd vond ik het altijd al uitermate boeiend om de Businessweek te bezoeken, nu zoveel jaar later is het nog net zo leuk. Ze slagen er telkens weer in om de wereldtop aan sprekers binnen te halen en het is echt inspirerend om eens een middagje de verhalen en ervaringen aan te horen van dit soort leiders. Erg nuttig en het zet weer even aan tot nadenken!

dinsdag 16 maart 2010

Ook CPB-analyse leidt tot bezuinigingen gemeenten

Vandaag heeft het Centraal Plan Bureau het Centraal Economisch Plan 2010 en de Economische Verkenning 2011-2015 gepresenteerd (klik hier). Hierin komt het CPB tot de conclusie dat de economische groei in Nederland herstelt, maar dat de klap in de overheidsfinanciën nog lang zal nadreunen. Op de rijksbegroting zal structureel 29 miljard Euro bezuinigd moeten worden, ofwel 1750 Euro per inwoner. Omdat de uitkering in het gemeentefonds gekoppeld is aan het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, zal automatisch een lager bedrag aan Rijksuitgaven leiden tot minder geld voor de gemeenten. Impliciet geeft het CPB hiermee dus eigenlijk ook voor de gemeenten een winstwaarschuwing af. Bezuinigingen zullen onvermijdelijk zijn.

donderdag 11 maart 2010

Help, de gemeente moet bezuinigen!

Op dit moment is (op een enkele gemeente met een hertelling na) de verkiezingsuitslag overal bekend en starten de formatiebesprekingen. Een zware opgave want ruimte voor nieuw beleid is er nauwelijks en noodzaak tot bezuinigen des te meer. Over hoe dit nu verder moet, schreef ik voor Provincie en Gemeente bijgaand artikel.

woensdag 3 maart 2010

Just In Time management voor jeugdproblematiek

In de jaren '80 werd Taichii Ohno wereldberoemd doordat hij het concept van Just In Time management invoerde in de Japanse autoindustrie. Het kenmerk hiervan was dat er vooral gestuurd werd op het proces. De doorloopsnelheid van grondstof tot showroom werd geminimaliseerd, door alle stappen in de productieketen naadloos en zonder voorraden op elkaar te laten aansluiten.
Gisteren heb ik de aftrap gedaan voor een nieuw Jeugdnetwerk voor Kralingen-Crooswijk. In essentie gaat het hier om hetzelfde: snel signaleren, snel schakelen, snel actie. Een zo kort mogelijke doorlooptijd en (liefst) geen wachttijden. Met het netwerk zijn we een unieke samenwerking gestart tussen onder meer Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijn, schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. Eens in de twee weken worden kinderen en jongeren met problemen in het netwerk besproken waarna er meteen actie kan worden ondernomen. De kracht ligt hem hierbij in de gelijktijdige aanwezigheid van veel expertises en de snelheid van behandeling. Het doel is dat hierdoor meer jongeren in een eerder stadium met hun problemen geholpen kunnen worden, dus Just In Time! Zie hier artikel in Algemeen Dagblad. jeugdnetwerk.pdf

maandag 22 februari 2010

Draait de VVD ook?

Nou en of! De VVD draait een geweldig filmpje over Rotterdam en in het bijzonder Kralingen. Sinds de franse topper Amélie is er eigenlijk geen film meer gemaakt die nog sentimenteler is dan deze film. Klik het aan, slik een paar keer en pink een traantje weg...

vrijdag 19 februari 2010

Wie draait het meest?

De verkiezingsdebatten zijn begonnen. Maandag was er een lijstrekkersdebat in Crooswijk en gisteren een in Kralingen. De vraag is wie draaide er nu het meest? Was het Groenlinks dat tijdens de raadsvergadering in november heeft ingestemd met de sluiting van de Groene Inval en nu "opeens" een spontane actie wilden organiseren om het open te houden? Of misschien Leefbaar Rotterdam dat in dezelfde raadsvergadering instemde met de sluiting van buurthuis de Tamboer en nu in krant en debat krokodillentranen huilt dat het zo erg is dat het dicht moet? Nee, het meest draaide volgens mij het CDA. De lijsttrekker van die partij verkondigde dat hij wil bezuinigen op het onderhoud van de buitenruimte, terwijl er in zijn verkiezingsprogramma juist staat dat hij dat onderhoud wil intensiveren. Bovendien vertelde hij dat een supermarkt op zondag zelf mag weten of hij open gaat of niet, terwijl de Rotterdamse partijleider toch heel duidelijk heeft verkondigd dat op zondag de winkels dicht moeten. Leuk om te volgen die debatten!

maandag 8 februari 2010

Culturele middag succesGistermiddag organiseerde de VVD-fractie Kralingen-Crooswijk een culturele middag in Galerie Kralingen. Suzanne Algra van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaf een presentatie over hoe het orkest juist ook in de wijken op zoek gaat naar nieuwe doelgroepen. Een prachtig voorbeeld daarvan is een concert dat gaat plaatsvinden in de sporthal bij Victoria. Dit zal zijn op een zaterdag waarop er ook volop sportwedstrijden plaatsvinden op het complex, waardoor er onverwachte ontmoetingen kunnen ontstaan. Een geweldig intitiatief!
Zelf heb ik een presentatie gegeven over de rol van de deelgemeente en de vraag en het aanbod van cultuur in Kralingen. Vervolgens vond een leuke discussie plaats met de zaal. Vragen die aan bod kwamen waren: Hoe ver kan je gaan met het brengen van cultuur achter de voordeur? Welke verantwoordelijkheid hebben de ouders? Wat is de rol van de school?
Muzikale omlijsting werd verzorgd door een afvaardiging van het ensemble Chat Noir. Al met al een boeiende en leerzame middag!

vrijdag 5 februari 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid voor volkstuinders!

Gisteren heeft de deelraad een nieuw volkstuinenbeleid vastgesteld voor onze deelgemeente. De kern kan samengevat worden in twee woorden: vrijheid en verantwoordelijkheid. De vrijheid zit erin dat de volkstuinverenigingen de keuze krijgen hoe zij in de toekomst willen huren van de gemeente. Tot nu toe was het altijd zo dat de gemeente verhuurde aan de Rotterdamse Bond voor Volkstuin Verenigingen en dat de verenigingen daar dan van moesten afnemen. De Bond had dus een soort monopolie. De vraag is of dat nog wel van deze tijd is. Aan de voetbalverenigingen verhuurt de gemeente ook rechtstreeks, zonder dat de KNVB daar tussen zit. In Rotterdam had de RBVV een tamelijk onaantastbare status, maar dat verandert nu dus. Het huurcontract met de bond is opgezegd en er komt een nieuwe constructie, waarbij de keuzevrijheid van de verenigingen doorslaggevend zal zijn.
Daarnaast hebben volkstuinverenigingen ook verantwoordelijkheid. Er gaat jaarlijks behoorlijk wat belastinggeld richting volkstuinen en daar mag dan ook wel iets tegenover staan voor de samenleving. De volkstuinen worden daarom vanaf nu gevraagd om jaarlijks op het terrein van jongeren, ouderen of cultuur, zelf activiteiten te organiseren. Op deze manier kunnen meer mensen van de volkstuinen genieten dan de tuinders alleen.
Al met al een nota met veel liberale elementen!

donderdag 4 februari 2010

Zorgelijk dat bezuinigingen bij gemeenten taboe zijn!

Het onderwerp van bezuinigingen is taboe bij veel partijen in de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is de strekking van een nieuwsbericht van de NOS vanochtend.link
Een zorgelijke zaak. Vrijwel geen enkele gemeente zal aan grote bezuinigingen ontkomen. In plaats van nu dus in verkiezingscampagnes de Sinterklaas te spelen door van alle en nog wat te gaan uitbreiden of gratis te maken, wordt de burger dus behoorlijk voor de gek gehouden, tenzij natuurlijk ook dekking bekend is voor al die uitdeelvoorstellen.
Bij veel gemeenten is bij de laatste begrotingsronde het vet al behoorlijk van de botten gehaald. Het maken van duidelijke keuzes en het afstoten van taken lijkt dan dus onoverkomelijk en daar mag geen taboe over zijn!
In Kralingen-Crooswijk hebben we bij de afgelopen begrotingsbehandeling meteen de tering naar de nering gezet en 1 miljoen bezuinigd. Zodra er meer onheil vanuit Den Haag op ons af komt (als het kabinet tenminste een keer uitgedacht raakt...), zullen er wat mij betreft aanvullende maatregelen nodig zijn, waarvoor een nieuw bestuur snel aan de bak zal moeten.

donderdag 28 januari 2010

Leuk project Kijk mijn Wijk in Kralingen


In de bibliotheek in Kralingen is gisteren een expositie gestart van kinderen van alle basisscholen in Kralingen. Zij hebben foto's gemaakt van dingen waar ze door geraakt worden in hun wijk. Soms zijn dat mooie dingen zoals een bruggetje bij de Kralingse Plas, maar soms ook vervelende dingen zoals afval op straat. De foto's hangen op in de bibliotheek en er zijn boekjes van gemaakt, waarvan ik het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Een leuk en goed initiatief. Het leert kinderen met andere ogen te kijken naar de wijk en ze voelen zich meteen meer verantwoordelijk. Goed gedaan door de scholen en de buurtmakelaar dit dit heeft opgezet!

zaterdag 16 januari 2010

Proces van ketensamenwerking voor Woonservicegebieden gestart


Afgelopen woensdag en donderdag vond in Rockanje een tweedaagse werkconferentie plaats voor de vier woonservicegebieden in onze deelgemeente. Voor het eerst waren vrijwel alle spelers op het gebied van wonen, welzijn en zorg uit Kralingen-Crooswijk bijeen. Gezamenlijk werden het aanbod en de vraag in onze deelgemeente besproken, de toekomstige vorm van samenwerking en de verschillende leefstijlen die in onze wijken te onderscheiden zijn. Op basis daarvan werd gebrainstormd over gezamenlijke acties, welke de komende weken zullen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Een bijzonder leuke en vruchtbare bijeenkomst!

maandag 4 januari 2010

Nieuwe website geopend BKO


Vanochtend begon mijn eerste werkdag in het nieuwe jaar meteen feestelijk. In onze raadszaal had een grote delegatie van de Bewonersorganisatie Kralingen-Oost (BKO) zich verzameld voor de officiële lancering van hun nieuwe website. De vraag hoe de relatie tussen de burger en de politiek versterkt kan worden is er een die vrijwel permanent in alle media is terug te lezen. Juist ook nu tijdens de verkiezingscampagne is dat weer merkbaar. Plakborden aan lantarenpalen hangen is niet meer van deze tijd en folderen gaat ook niet gemakkelijk als bijna iedereen een NEE-NEE-sticker op zijn deur heeft. De electronische snelweg daarom prachtige nieuwe kansen. Volgens de koningin vereenzamen mensen er door, maar het biedt juist ook goede nieuwe mogelijkheden, als je ze maar ziet. De BKO ziet die kansen in elk geval zeker en hun nieuwe website is een mooie gelegenheid om de relatie tussen burger en politiek te verbeteren. Ga daarom zeker kijken op www.kralingen-oost.nl !